Inleiding

De volgende voorstellen voor strategische verkenningen ten laste van de reserve strategische investeringen zijn gedaan:

Verkenning

Bedrag (x € 1 mln)

Programmabudget

1. Verstedelijking en Transformatie

0,07
 0,05 + 0,1

3.5.5     Werklocaties
3.3.4     Beter Benutten

2. Klimaatadaptatie

0,48

1.1.2     Klimaatadaptatie

3. Circulaire economie

0,3

3.1.1     Economie

4. Duurzame landbouw

-

1.5.1     Landbouw

5. Energietransitie 

0,3

3.2.1     Energie

6. Onderwijs en Arbeidsmarkt 

0,2

3.1.1     Economie

Totaal

1.5

Toelichting:

  1. Voor de verkenning duurzame landbouw bestaat sinds 2016 programmafinanciering en is geen extra financieringsbehoefte.
  2. De totale raming voor de onderzoeken in 2018 omvat op dit moment € 570 k meer dan in de reserve beschikbaar. Bij najaarsnota zal worden gerapporteerd uit welke budgetten de dan bestaande meervraag zal worden gedekt voor zover nodig voor besluitvorming door PS.

Aanleiding
Bij Begroting 2018 is besloten om voor 2018 € 1,5 mln vrij te maken voor strategische verkenningen. Deze zijn gestort in een nieuwe reserve ‘Proceskosten en verkenningen diepte-investeringen’ in afwachting van concrete voorstellen. Deze voorstellen zijn met PS in technische sessies voorbereid (zie documentatie toegezonden bij Lid GS-brief Baljeu d.d. 20 en 29 maart 2018). De verschillende onderzoeksvoorstellen voor de verkenningen worden hierna beschreven.

Doel van de verkenningen
Doel van de verkenningen is om tot goede voorstellen te komen voor benutting van begrotingsruimte die op termijn ontstaat. De uitkomst van die verkenningen zijn daarmee zowel relevant voor een volgende begrotingscyclus, als ook de coalitieonderhandelingen voor een volgend college. Tussenresultaten hebben mogelijk al betekenis bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s en het aanbod om deze programma’s door te rekenen.
Belangrijke momenten voor het opleveren van (tussen)resultaten zijn dus vóór het zomerreces (juni) en eind van dit jaar.

Inhoud van de Verkenningen
Hierna volgt een beknopte omschrijving van de verkenningen:

  1. Verstedelijking en Transformatie
  2. Klimaatadaptatie
  3. Circulaire economie
  4. Duurzame landbouw
  5. Energietransitie
  6. Onderwijs en Arbeidsmarkt