3. Circulaire economie

Provincie Zuid-Holland is medeondertekenaar van het landelijke grondstoffenakkoord. Dit stelt het doel van 100% circulair in 2050. Op basis van dit akkoord dragen we bij aan de transitieagenda's (biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen) die de komende vijf jaar gezamenlijk met alle partners die ondertekend hebben worden uitgevoerd. De verkenning brengt in beeld wat de situatie in Zuid-Holland is met betrekking tot de grondstofstromen: welke zijn er, wat zijn daarvan de kosten in euro’s, natuurlijk kapitaal en qua sociale impact. Per Zuid-Hollandse sector (bijvoorbeeld: industrie, tuinbouw, bouw) wordt verkend wat er nodig is om van een lineaire naar een circulaire keten te komen. Daarnaast wordt de organisatie van netwerken onderzocht die van belang zijn voor de transitie en met welke instrumenten die netwerken geholpen en bijgestuurd kunnen worden zodat de industrie, midden en kleinbedrijf, burgers en andere doelgroepen in beweging komen om circulair te gaan denken en handelen. Gedacht kan worden aan een fonds, inzet op lobby of verbindingen tussen kennis en markt brengen. De onderzoeken worden samen met de markt uitgevoerd. Ook wordt voor zover mogelijk een 0-meting gedaan specifiek voor Zuid-Holland, alsmede een aanzet voor een monitoringssysteem en een programma Zuid-Holland Circulair. Naast ambities en (versnellings)maatregelen bestaat dit programma uit een investeringsraming voor financiering van initiatieven voor de korte en lange termijn.