2. Klimaatadaptatie

De verkenning bestaat uit drie delen gericht op:
2.A Klimaatadaptatie
2.B Klimaatakkoord Bouw
2.C Bodemdaling

2.A Onderzoeksprogramma Klimaat Adaptatie
Met alle bestuurlijke partners zijn in het kader van het Deltaprogramma afspraken gemaakt om Nederland bestendig te maken voor weersextremen. Voor Zuid-Holland brengen we samen met de gemeenten en waterschappen in kaart wat de effecten zijn van weersextremen: de zogenaamde stresstesten. Dit leidt tot kaartbeelden voor PZH-infra, natuur, drinkwater en watersysteem, én integrale kaartbeelden per gemeente. Dit langs de volgende programmalijnen:

  1. Bebouwde omgeving en nieuwbouw.
  2. Kwetsbare voorzieningen en infrastructuur.
  3. Veiligheid kust en dijken.
  4. Aantrekkelijke leefomgeving.
  5. Drinkwater en zoet water.
  6. Economische vitaliteit en weerbaarheid.

Naast deze stresstesten worden ook maatregelen geïnventariseerd om de gevolgen van weersextremen te beperken of tegen te gaan en welk instrumentarium daarvoor nodig is.

2.B Klimaatakkoord Bouw
Dit onderdeel van de verkenning is ondersteunend aan het Klimaatakkoord Bouw. Dit akkoord van regionale overheden, ontwikkelaars, bouwers en andere organisaties in de bouwsector wordt eind 2018 ondertekend. Doel is om in vier jaar tijd (2019-2023) 100% van de nieuwbouw en 10% van de bestaande bouw klimaatbestendig te maken. Het akkoord bevat naast de ambitie, een reeks van afspraken en maatregelen om de ambitie waar te maken. De opgave is extra complex voor Zuid-Holland omdat de inzet is om de verstedelijkingsopgave binnen de bestaande bebouwingscontouren plaats te laten vinden. Er zal daarmee een verdichting van de bebouwde omgeving plaatsvinden. Om deze inbreiding ook aantrekkelijk te maken en toekomstbestendig te laten zijn zal ze klimaatadaptief moeten plaatsvinden. Er zal ruimte moeten worden geschapen voor waterberging en groen in de stad en er zullen maatregelen moeten worden genomen om hittestress te voorkomen. De verkenning richt zich op de vraag wat voor type afspraken nodig zijn en welke integrale ontwerp-principes leidend zouden moeten zijn.

2.C Onderzoeksprogramma Bodemdaling
De verkenning ‘Onderzoeksprogramma Bodemdaling’ is er op gericht om maatregelen te inventariseren die de bodemdaling stoppen of vertragen (‘klei op veen’), dan wel de gevolgen van bodemdaling beperken door mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld door een ander landgebruik. Doel van het programma is handelingsperspectieven te ontwikkelen met en voor betrokken partijen, inclusief een raming van de benodigde investeringen. Het programma bestaat uit de onderdelen Kennen, Doen, Communiceren en Kunnen kiezen. De verkenning geeft invulling aan motie 749 waarin PS aan GS vraagt om een onderzoeksprogramma Bodemdaling op te stellen en voor komend jaar aan te geven of ze daarvoor aanvullende middelen nodig heeft.