Voortgang m.b.t. de extra ambities in de Begroting 2018

Bij de behandeling van de begroting 2018 zijn een aantal moties en amendementen aangenomen, waarmee extra ambities aan de begroting zijn toegevoegd.
In deze kijklijn wordt een totaaloverzicht gegeven van deze extra ambities, gevolgd door een nadere toelichting op de huidige stand van zaken.

Nr

Onderwerp

Doel

1

(Motie 724) Investeren in economische innovatie

3.1

2

(Motie 729) Gelijktrekken OV-tarieven provinciale concessies

2.2

3

Klimaatinstituut

3.1

4

Detailhandel

3.1

5

(Motie 761) Verhogen budget erfgoed

3.6

6

(Motie 755) Restauratie rijksmonumenten

3.6

7

Risicoreservering Warmte Participatiefonds

8

(Amendement 582) Verlaging opcenten

9

(Amendement 578) Impuls OV

2.2

10

(Amendement 582) RegMed XB

3.1

11

(Amendement 582) Campusregeling

3.1

12

(Amendement 582) Proceskosten verkenningen diepte-investeringen

13

(Amendement 582) Alertheidsbudget

14

(Amendement 577) Cofinancieren Rijksmiddelen investeren fietsinfrastructuur

2.1

Toelichting

 1. M724 Investeren in economische innovatie

Bij de vaststelling van de Kadernota 2018 hebben PS motie 724 Investeren in economische innovatie aangenomen. De verwerking in de begroting richt zich op extra middelen voor het MKB via de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en voor Fieldlabs. Voor MKB-MIT is € 12 mln extra beschikbaar gesteld, waarvan € 6 mln in 2018 en € 6 mln in 2019.Vervolgens heeft PS een MIT subsidieplafond 2018 van ruim € 13 mln vastgesteld, waarmee er meer haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten kunnen worden gehonoreerd. In april heeft het Ministerie van EZK hun cofinanciering voor de MIT regeling van € 7 mln bevestigd (4% van het beschikbare bedrag is voor uitvoeringskosten). Met de hoogte van dit bedrag zijn er € 2,5 mln provinciale middelen minder nodig. Daarmee is er voor 2018 niet € 6 mln extra nodig maar is € 3,5 mln voldoende. Vervolgens kan er van de gereserveerde extra middelen € 2,5 mln vrijvallen naar de algemene middelen.
Voor Fieldlabs wordt € 4 mln extra beschikbaar gesteld, waarvan € 2 mln in 2018 en € 2 mln in 2019. Er wordt door verschillende fieldlabs gewerkt aan een voorstel voor een regionaal Smart Manufacturing Programma 2018 - 2022. Dit programma moet een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid door nieuwe productie en reshoring van productie, efficiëntere en beter concurrerende bestaande productie en het sterk verbreden van de inzetbaarheid van laag of niet passend opgeleid personeel. De komende maanden wordt dit plan verder uitgewerkt, maar naar verwachting gaat het om een totale publieke bijdrage (regionaal, nationaal en Europees) van € 30 mln voor de periode van 2018 t/m 2022.

 1. M729 Gelijktrekken OV-tarieven provinciale concessies

Inmiddels is met Arriva overeenstemming bereikt over de bedragen ter vergoeding voor de opbrengstderving. Naar verwachting zal voor de zomer de besluitvorming hierover hebben plaatsgevonden.

 1. Klimaatinstituut

Met het oog op het Rotterdamse/Zuid-Hollandse bod voor dit centre wordt in 2018 € 250.000 als maximale bijdrage van de provincie Zuid-Holland opgenomen. De locatiekeuze, Rotterdam en Groningen, is publiek bekend gemaakt tijdens de 23e Conference of the Parties in Bonn in november 2017. Vestiging van het centre draagt bij aan versterking van het cluster water- en deltatechnologie binnen de provincie. Met de gemeente Rotterdam zijn in april 2018 de eerste stappen gezet in het te doorlopen subsidietraject.

 1. Detailhandel

In september 2017 is de discussienotitie detailhandel besproken met de Statencommissie. Op basis van een van de maatregelen uit deze notitie zijn in de begroting 2018 middelen vrijgemaakt. Dit betreft een bedrag van 5 ton voor een subsidieregeling om de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden te stimuleren. Gemeenten, ondernemersverenigingen en BIZ-stichtingen kunnen aanspraak maken op de subsidie. Deze subsidieregeling is per 1 mei 2018 opengesteld voor 35 middelgrote centrumgebieden. Op een later moment zal worden gerapporteerd over het type aanvragen en de uitputting van dit budget.

 1. M761 Verhogen budget erfgoed

Voor 2018 is € 0,8 mln beschikbaar gesteld voor de verhoging van het subsidieplafond erfgoedlijnen 2018.
Met deze extra impuls worden de erfgoedtafels beloond voor hun kwaliteitsslag en wordt voorkomen dat een deel van de projecten moet worden doorgeschoven naar 2019. De subsidieaanvragen worden thans afgehandeld en beschikbaar gesteld voor onder andere de restauratie van de Zwammerdamschepen, de herontwikkeling van landhuis Ockenburgh, herstel van de stadswallen van Nieuwpoort, herstel brug over de Slingervijver buitenplaats Beresteijn en bescherming van complex WN67 (Atlantikwall Museum Scheveningen).

 1. M755 Restauratie rijksmonumenten

Voor 2018 is € 2 mln beschikbaar gesteld voor de verhoging van het subsidieplafond Rijksmonumenten 2018. Er zijn in totaal 25 aanvragen ingediend die voor subsidiëring voldoen aan de vereisten om in aanmerking te komen, waaronder vier kerkrestauraties en twee restantsubsidies. Door ophoging van het subsidieplafond met € 506.000 tot € 4.821.000 kunnen alle de daarvoor in aanmerking aanvragen worden gehonoreerd.

 1. Risicoreservering Warmte Participatiefonds

Is conform verwerkt in de begroting.

 1. A582 Verlaging opcenten

Is conform verwerkt in de begroting.

 1. A578 Impuls OV

Op 8 november 2017 is Staten breed Amendement 578 aangenomen. Op grond van dit Amendement is zowel in 2018 als in 2019 € 3,5 mln gereserveerd voor verlaging van de OV-tarieven naar minimaal het prijspeil van 2015. Op 20 februari 2018 hebben GS een brief gestuurd aan PS over de aanpak van dit amendement. In deze brief hebben GS aangekondigd alle vervoerders te consulteren (inclusief NS en Aquabus) over de kosten van een verlaging van het kilometertarief, rekening houdend met de verschillende kilometertarieven die er zijn en de looptijd van de concessies. De concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) is niet meegenomen in de consultatieronde, vanwege de lopende implementatiefase.
Daarnaast hebben wij de vervoerders gevraagd om met ideeën te komen hoe eventueel resterende middelen het meest zinvol te besteden zijn in de sfeer van de tarieven of tarief gerelateerde OV-producten die snel te implementeren zijn. Vanwege de doorlooptijd van deze consultatie is de aangekondigde planning enigszins vertraagd. Het amendement is geagendeerd voor de Statencommissie V&M van 16 mei 2018.

 1. A582 Regmed XB

In de brief aan Provinciale Staten (8 november, 2017) hebben we toegezegd om vóór 1 juli 2018 terug te komen met een Statenvoorstel omtrent de cofinanciering van de business case van de celproductie en ontwikkelfaciliteit via een incidentele subsidie met hierbij een uitgewerkt plan over hoe het LUMC zich kan ontwikkelen tot de CCRM-hub in Europa. Het gaat hierbij om de € 1,2 mln die gereserveerd is voor een lening van € 4 mln, via de extra ambities bij de Begroting 2018. Aangezien de ontwikkeling van de business case bij het LUMC langer duurt dan verwacht zal de business case na de zomer aan Provinciale Staten worden toegestuurd.

 1. A582 Campusregeling

Via de extra ambities bij de Begroting 2018 hebben Gedeputeerde Staten voorgesteld € 1,5 mln vrij te maken voor de versnelling van de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse campussen. Hierbij gaat het om ondersteuning voor een breed scala aan financieringsvragen, enerzijds rond de fysieke ontwikkeling van de campus als bijzonder kennisintensief bedrijventerrein, anderzijds rond activiteiten gericht op versterking van de interactie tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen op de campus. Per Amendement 582 ‘Extra GS voorstellen begroting 2018’ hebben Provinciale Staten besloten om aan het beschikbaar gestelde budget van € 1,5 mln een extra impuls van € 1,5 mln toe te voegen. Het plafond van de nog vast te stellen regeling wordt daarmee naar € 3 mln opgehoogd. Momenteel wordt de regeling nader uitgewerkt. De op basis van de ASV noodzakelijke besluitvorming door PS om tot vaststelling van de regeling te komen zal naar verwachting in het najaar van 2018 aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

 1. A582 Proceskosten verkenningen diepte-investeringen

Is conform verwerkt in de begroting.

 1. A582 Alertheidsbudget

Is conform verwerkt in de begroting.

 1. A577 Cofinancieren Rijksmiddelen investeren fietsinfrastructuur

Op grond van dit amendement is zowel in 2018 als in 2019 € 4 mln gereserveerd voor regionale cofinanciering van de € 100 mln die de regering voor fietsparkeren bij stations en overige fietsprojecten beschikbaar stelt. Medio april is er een eerste verkennend gesprek met de Staatssecretaris over de nieuwe elementen die voor de besteding van het rijksbudget worden gehanteerd. Pas als hierover duidelijkheid is, is het mogelijk om plannen voor cofinanciering bij het Rijk te agenderen.