Actualisatie begrotingssaldo

Inleiding
In het financieel beeld wordt ingegaan op de ontwikkeling van de algemene reserve, de opgenomen begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt voor dit laatste een dekkingsvoorstel gepresenteerd. Uitgangspunt is dat de Begroting 2018 financieel sluit. Naast de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken zijn de ontwikkelingen van de reserves opgenomen in het financieel beeld. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de begrotingswijzigingen wordt verwezen naar de financiële toelichtingen bij de programma's in het volgende hoofdstuk.

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

Nieuwe collegeperiode

i/s

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

A

Voorjaarsnota 2018:

Verwerking jaarrekening

Resultaat Jaarrekening

i

30,2

Beklemming

Doel 3-2 energietransitie

i

-0,2

Middelen TOP

i

-0,8

DU MKB innovatie topsectoren

i

-2,8

DU Beter benutten fietspaden

i

-1,8

DU Bodemsanering EMK-terrein

i

-0,4

DU Jong leren eten

i

-0,1

DU Pilot altijd actuele vergunningen

i

-0,1

Molenrestauratie

i

-0,3

Kwaliteitsimpuls

i

-0,1

Bedrijventerreinen UHB

i

-0,5

Resultaat programma 2

i

-7,3

Fonds nazorg

i

-5,7

Subtotaal beklemming

-20,0

Totaal Verwerking jaarrekening:

10,2

B

Voorjaarsnota 2018: Ontwikkelingen programma's

Alertheidsbudget

1

Leerpark Drechtsteden

s

-0,2

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

2

Groeiagenda Drechtsteden

i

3

Greenports

s

-1,5

-3,0

-3,1

-2,1

-0,3

4

SRON

i

-3,0

-3,5

5

Space campus Noordwijk

i

-3,5

-3,5

6

CLINSH

i

-0,5

-0,1

7

Complexe binnenstedelijke herontwikkelingslocaties

i

Omgevingsdiensten

8

Inzet op MER taken

s

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

9

Implementatie risicogericht toezicht

s

-0,3

-0,9

-1,4

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

10

Incidenten VTH

s

-1,9

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

Overig

11

Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA)

i

-0,6

-0,6

0,0

12

Kanjerprojecten 2018

i

-3,0

13

Middelen EZ

i

6,6

4,5

14

Restauratie en herbestemming rijksmonumenten

i

-0,5

15

Circulair Zuid-Hollland

i

-0,8

-1,3

-1,3

16

Extra inspanning IQ/RNE + invest.nl

s

-0,3

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

17

A629 Vliegende brigade Omgevingswet

i

-0,1

18

Overig (< 0,5 mln)

s

-2,1

-2,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

Totaal Ontwikkelingen programma's

-3,0

-11,5

-16,5

-8,8

-7,7

-5,9

-5,1

-5,1

-5,1

-5,1

C

Voorjaarsnota 2018:

Exogene ontwikkelingen:

1

Maartcirculaire 2018

s

7,3

22,7

36,1

47,3

60,9

62,4

63,9

65,4

65,4

65,4

2

MRB: Ontwikkelingen wagenpark

s

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3

Rentelasten

s

-0,1

-0,7

-2,5

-2,0

-1,4

-0,1

2,1

3,6

4,0

3,1

4

Werkgeverslasten

s

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

5

Dividenduitkering 2017 BNG

s

0,8

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Totaal exogene ontwikkelingen

10,7

25,1

36,2

47,8

62,1

64,9

68,6

71,6

72,0

71,1

D

Subtotaal (A+B+C)

17,9

13,6

19,6

39,1

54,4

59,0

63,5

66,5

66,9

66,0

E

Verrekening met algemene reserve **

i

-17,9

-13,6

-19,6

-39,1

-54,4

-59,0

-63,5

-66,5

-66,9

-66,0

** een “min” is een toevoeging aan, een “plus” een onttrekking uit de algemene reserve.