Bijstelling van de geraamde mutaties in de programmareserves

In onderstaand overzicht is voor alle reserves inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen en onttrekkingen er hebben plaatsgevonden. Hierbij is tevens aangegeven bij welk doel deze toevoegingen en onttrekkingen zijn verantwoord.

Reservenaam
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toevoeging

Onttrekking

Saldo mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve

DOEL 5-1

500

12.797

-12.297

Programmareserve 1

Groene ambities

DOEL 1-2

-462

0

-462

Groene ambities

DOEL 1-3

61

3.577

-3.516

Groene ambities

DOEL 1-4

2.477

8.680

-6.203

Groene ambities

DOEL 1-5

0

383

-383

Sanering glastuinbouw

DOEL 1-5

0

454

-454

Sanering glastuinbouw

DOEL 3-3

0

1.246

-1.246

Decentralisatieakkoord natuur

DOEL 1-3

0

571

-571

Decentralisatieakkoord natuur

DOEL 1-4

0

1.670

-1.670

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-2

462

0

462

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-4

1.569

0

1.569

Reserve Ontwikkelopgave natuur

DOEL 1-4

0

6.794

-6.794

IODS

DOEL 1-4

0

-148

148

Programmamanagement Kustontwikkeling

DOEL 1-1

0

221

-221

Zandmotor

DOEL 1-1

321

100

221

Programmareserve 2

Egalisatiereserve expl proj PZI

DOEL 2-1

0

200

-200

Bereikbaarheid

DOEL 2-1

6.470

4.578

1.892

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

DOEL 2-1

2.653

0

2.653

Programmareserve 3

Meerjarenplan Bodemsanering

DOEL 1-4

0

-750

750

Meerjarenplan Bodemsanering

DOEL 3-7

350

-195

545

Bedrijventerreinen

DOEL 3-5

0

-436

436

Mitigatie/Energie

DOEL 3-2

170

0

170

Interreg-cofinanciering EFRO

DOEL 3-1

0

-969

969

Greendeal Zonnepanelen-asbest

DOEL 3-2

0

285

-285

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 1-1

0

100

-100

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 1-4

0

-134

134

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 3-3

0

-3.002

3.002

Regionale netwerken topsectoren

DOEL 3-1

500

-243

743

Versterking economie

DOEL 3-1

0

6.285

-6.285

Versterking economie

DOEL 3-3

0

152

-152

Versterking economie

DOEL 3-5

0

1.343

-1.343

Versterking economie

DOEL 5-1

0

4.130

-4.130

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

DOEL 3-1

6.400

154

6.246

Opstellen integrale onderzoeksagenda

DOEL 3-3

0

29

-29

Zuidelijke Randstad

DOEL 4-1

0

-79

79

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

DOEL 3-2

422

0

422

Risicoreserve Waste to Chemistry

DOEL 3-1

3.000

0

3.000

Programmareserve 4

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

DOEL 3-6

0

300

-300

Overzichten, middelen en overhead

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

DOEL 2-1

0

1.200

-1.200

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

DOEL 5-1

5.191

0

5.191

Alertheidsbudget

DOEL 1-6

0

590

-590

Alertheidsbudget

DOEL 3-1

0

1.550

-1.550

Alertheidsbudget

DOEL 3-3

0

1.125

-1.125

Alertheidsbudget

DOEL 3-5

0

300

-300

Strategische investeringen

DOEL 1-1

0

480

-480

Strategische investeringen

DOEL 3-1

0

370

-370

Strategische investeringen

DOEL 3-2

0

300

-300

Strategische investeringen

DOEL 3-3

0

150

-150

Strategische investeringen

DOEL 3-5

0

200

-200

Frictiekosten algemeen

DOEL 1-3

0

-74

74

Jonge ambtenaren

DOEL 6-1

0

285

-285

Kickstart

DOEL 6-1

80

361

-281

Eindtotaal

30.163

54.930

-24.767