Overzichten en Middelen

Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden  overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.

Bedragen x € 1.000

Primaire Begroting 2018

Bijstelling VJN/ Kadernota

Bijgestelde Begroting 2018

Raming 2019

Raming
2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

2.616

4.925

7.540

2.848

4.989

5.170

5.105

Baten

588.739

11.646

600.386

604.288

620.827

625.141

637.255

Totaal saldo baten en lasten

-586.124

-6.722

-592.845

-601.439

-615.838

-619.971

-632.150

Toevoeging aan reserves

83.924

5.691

89.615

75.168

77.278

79.675

67.860

Onttrekking aan reserves

54.845

16.927

71.772

47.455

9.812

-11.345

-34.709

Subtotaal reserves

29.079

-11.236

17.843

27.713

67.465

91.021

102.569

Resultaat

-557.045

-17.958

-575.003

-573.726

-548.372

-528.950

-529.581

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Primaire Begroting 2018

Bijstelling VJN/ Kadernota

Bijgestelde Begroting 2018

Raming 2019

Raming
2020

Raming 2021

Raming 2022

Provinciefonds

255.967

7.258

263.225

267.716

280.255

284.569

296.683

Dividend

700

800

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Lokale heffingen

331.550

3.500

335.050

335.050

339.050

339.050

339.050

Overige algemene dekkingsmiddelen

522

88

610

522

522

522

522

Totaal

588.739

11.646

600.386

604.288

620.827

625.141

637.255