Bijlage 3 Reserves

Instelling en wijziging van reserves worden vastgesteld door PS. In dit overzicht zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen.

Instelling reserve

Onderwerp:

Waste to Chemistry

Inhoud en doel

Een van de punten uit het versterken van de Economie in Zuid-Holland (onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2016-2019) is extra aandacht voor het chemiecluster in de haven van Rotterdam. Om de risico's van de lening van circa € 7,5 mln die aan dit cluster wordt verstrekt goed in te dekken, is het noodzakelijk om een separate risicoreserve voor dit chemiecluster te maken.

Functie

Buffer

Voeding

Reserve 03027 versterking economie

Looptijd

De looptijd hangt af van de nog af te spreken looptijd van de lening

Toelichting vermeerdering

Een bedrag van € 3 mln wordt aan de reserve toegevoegd ten laste van de reserve Versterking economie. De € 3 mln is 40% van het uitgeleende bedrag van € 7,5 mln aan Waste to Chemistry

Toelichting omvang

De omvang van de reserve bedraagt op basis van het risicoprofiel van de lening 40% van het bedrag van de lening ad € 7 mln

Wijziging reserve

Onderwerp:

Implementatie Omgevingswet

Inhoud en doel

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden. De transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland worden geschat op € 6 mln in de periode 2016 -2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016

Toelichting wijziging looptijd

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021. Dit betekent dat het implementatie traject vanwege exogene factoren verlengd wordt. Op dit moment is de landelijke investeringsbijdrage voor de digitaliseringsopgave van de Omgevingswet nog onduidelijk. Verwacht wordt dat in het najaar van 2018 er helderheid is. Dan worden ook de gevolgen voor voorbereiding vanuit de provincie opnieuw geraamd.