Voorwoord

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2018. De voorjaarsnota is een 'herijking' van de Begroting 2018 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2017. Jaarlijks stellen PS de voorjaarsnota voor het zomerreces vast.

Voor de helderheid van de besluitvorming worden, afwijkend ten opzichte van 2017, de voorjaarsnota en kadernota als twee aparte producten aangeboden. Uiteraard is de samenhang behouden. Als bijstellingen in de voorjaarsnota meerjarig effect hebben is dat zichtbaar gemaakt.

Conform de financiële verordening besluiten PS bij voorjaarsnota alleen over het jaar 2018. In de Kadernota 2019-2023 besluiten PS over structurele effecten voor verwerking in de Begroting 2019 en de jaren daarna.

De voorjaarsnota bestaat uit drie delen:

 1. Het financieel beeld met daarin het effect op de algemene reserve.  
 2. Per programma en de paragraaf Bedrijfsvoering een toelichting op de:
  • Beleidsmatige en financiële bijstellingen.
  • Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves.
  • Voortgang op de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland die bij Voorjaarsnota 2017 zijn ingezet en de voortgang op de extra ambities die bij Begroting 2018 zijn ingezet.
 3. Kijklijnen voor:
  • De extra investeringen en ambities uit de Begroting 2017, ingezet bij Voorjaarsnota 2017
  • De extra investeringen en ambities uit de Begroting 2018
  • Strategische verkenningen te dekken uit de reserve strategische investeringen.

In de voorjaarsnota worden vier categorieën financiële bijstellingen onderscheiden:

 • op beleid: dit betreft afwijkingen ten opzichte van door Provinciale Staten vastgesteld beleid;
 • op planning: dit betreft afwijkingen in de planning. Het doel staat niet ter discussie, evenmin de omvang en het benodigde budget;
 • op budget: dit betreft een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning;
 • administratief: dit zijn financieel-technische verschuivingen van budgetten en de kostenverdeling.

Gebruikte afkortingen

De volgende afkortingen zijn gebruikt:
BAT: Baten (ontvangen van derden)
DP: Doorgeschoven Prestatie
FR: Financiële Ruimte
OVP: Overlopende passiva
RES: Reserves