Mutaties op lasten, baten en reserves per programma

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen in de voorjaarsnota weergegeven ten opzichte van de primaire Begroting 2018. Deze bijstellingen zijn nader toegelicht in de programma’s. De totale lasten zijn met circa € 19,1 mln toegenomen en de baten zijn met circa € 5,7 mln afgenomen. Tegenover deze toegenomen lasten en afgenomen baten staat een (per saldo) hogere onttrekking uit de reserves van € 24,8 mln.

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 1

-841

-20.968

20.127

4.427

22.513

-18.086

2.041

Programma 2

5.070

3.400

1.670

9.122

5.978

3.145

4.815

Programma 3

4.332

190

4.141

10.842

8.944

1.898

6.039

Programma 4

1.122

50

1.071

0

-79

79

1.150

Overzichten en Middelen

4.925

11.646

-6.722

5.691

16.927

-11.236

-17.958

Overhead

4.479

0

4.479

80

647

-566

3.913

Totaal

19.087

-5.681

24.767

30.162

54.930

-24.767

0

Toelichting op grote wijzigingen:
De grootste bijstelling van baten in programma 1 worden veroorzaakt door vertraging in het project Mainport Rotterdam (PMR) ad € 21,5 mln. Door deze vertraging is er voor € 21,5 mln een lagere onttrekking aan een OVP nodig en dit wordt zichtbaar door lagere baten bij programma 1 in bovenstaand overzicht. De vertraging in PMR zorgt in 2018 voor een gelijk bedrag aan lagere lasten. In bovenstaand overzicht ziet u dit niet direct terug en zijn de lasten maar € 0,8 mln lager bij programma 1. Dit komt omdat er ook toegenomen lasten zijn in programma 1. Deze toegenomen lasten worden met name veroorzaakt door bijstellingen in de planning. Zo worden bijvoorbeeld een aantal NNN projecten en SNL/SKNL eerder uitgevoerd dan gepland. De lasten voor deze projecten worden gedekt door een (per saldo) hogere onttrekking uit de reserves.

De grootste bijstelling van lasten in programma 2 komt voort uit een wijziging in de planning van beheer en onderhoud. De bijstelling van de toevoeging aan de reserve wordt veroorzaakt door de storting van het beklemde resultaat uit de Jaarrekening 2017 in de reserve Bereikbaarheid (€ 4,7 mln) en Beheer en onderhoud (€ 2,6 mln). De bijstelling van de onttrekking uit de reserve is ten behoeve van de overdracht van diverse wegen.

De hogere baten in overzichten en middelen ad. € 11,6 mln komen voort uit de Maartcirculaire 2018 van het provinciefonds waarin de algemene uitkering van het provincie wordt verhoogd. De extra middelen hebben onder andere te maken met het verruimen van de normeringssystematiek en intensiveringen vanuit het Rijk (€ 7,3 mln). Daarnaast is er een toename van de MRB door autonome groei (€ 3,5 mln).
De hogere toevoeging aan de reserve bij overzichten en middelen wordt met name veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten als gevolg van lagere investeringen in 2017 en eerder. De hogere onttrekking aan de reserves bij overzichten en middelen betreft het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve