Ontwikkeling algemene reserve

Deze voorjaarsnota sluit op een voordelig verschil van € 17,9 mln. De stand van de algemene reserve komt hiermee op € 73,1 mln. De minimale stand van de algemene reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2016, bedraagt € 30 mln.

(bedragen x € 1 mln)

2018

Beginstand jaar

68,6

Af/bij: mutaties eerdere P&C producten

-13,4

Stand na Begroting 2018

55,2

Af/bij: mutaties Voorjaarsnota 2018

17,9

Stand na Voorjaarsnota 2018

73,1

Buffer weerstandsvermogen

-30,0

Vrije ruimte (incidenteel)

43,1