Doel 1

Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een innovatieve, lerende en op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.

Effectenindicator 1.1 : Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

Prestatie-indicator

Nulmeting

2018

2019

2020

2021

1.1.1

Percentage overhead

38

38

38

38

38

Toelichting

1.1.1 Percentage Overhead

In de begroting is de indicator voor overhead volgens de nieuwe BBV-definitie opgenomen. De streefwaarde van het percentage overhead is op 38% gesteld. Gelet op de koers waarin opgavegericht werken leidend is, zullen medewerkers uit de ondersteuning steeds meer direct betrokken zijn bij de uitvoering van de primaire taken. Tegelijkertijd vraagt de implementatie extra capaciteit van de bedrijfsvoering. Met deze twee op elkaar inwerkende bewegingen blijft het percentage overhead naar verwachting stabiel. Op dit moment wordt dan ook geen bijstelling van de indicator voorzien.

Effectenindicator 1.2 : Kwaliteit dienstverlening

Prestatie-indicator

Nulmeting

2018

2019

2020

2021

1.2.1

Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %

85

85

PM

PM

PM

1.2.2

Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten (percentage binnen termijn)

74

75

75

75

75

1.2.3

Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten

-

85

85

85

85

1.2.4

Doorlooptijd belasting bezwaren

-

90

90

90

90

1.2.5

Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntsschaal)

6,8

7

-

7

-

1.2.6

Informatie is beschikbaar op jaarbasis

99,8%

99,7%

99,7%

99,7%

99,7%

1.2.7

Aantal uitgevoerde onderzoeken naar de informatieveiligheid

9

9

PM

PM

PM

Toelichting

1.2.1 Afhandeling facturen binnen 30 dagen in %

Op dit moment wordt geen bijstelling van de indicator voorzien.

1.2.2 Doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures (niet zijnde belastingen) en klachten (% binnen termijn)

Op dit moment wordt geen bijstelling van de indicator voorzien.

1.2.3 Doorlooptijd advisering bezwaren en klachten

Op dit moment wordt geen bijstelling van de indicator voorzien.

1.2.4 Doorlooptijd belasting bezwaren

Op dit moment wordt geen bijstelling van de indicator voorzien.

1.2.5 Klanttevredenheid (rapportcijfer op tienpuntsschaal)

Op dit moment wordt geen bijstelling van de indicator voorzien.

1.2.6 Informatie is beschikbaar op jaarbasis

Op dit moment wordt geen bijstelling van de indicator voorzien.

1.2.7 Aantal uitgevoerde onderzoeken naar de informatieveiligheid

Op dit moment wordt geen bijstelling van de indicator voorzien.