Doel 3

Doel 3: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid

Effectenindicator 3.1 : Bij het voeren van een duurzaam inkoop-en aanbestedingsbeleid gaat provincie Zuid-Holland verder dan alleen het oorspronkelijke uitgangspunt, te weten: de minimumeisen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

2018

2019

2020

2021

3.1.1

Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen

100

100

100

100

100

Toelichting

3.1.1 Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen

Duurzaam GWW is voor 100% uitgangspunt bij alle nadere uitvragen. Inmiddels is ook de Greendeal GWW 2.0 getekend. Met het teken van deze greendeal wordt nog meer aandacht gegeven aan de nut en noodzaak om ook in de GWW sector vroegtijdig, dus al in het ontwerpproces aandacht te geven aan de vele duurzaamheidsaspecten.