Arbeidskosten

Arbeidskosten (loonkosten en inhuur)

Inleiding

In dit deel van de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op arbeidskosten. De hieronder opgenomen bedragen voor loonkosten en kosten van inhuur zijn de wijzigingen op de door de Provinciale Staten toegekende budgetten die zijn opgenomen in de meerjarenramingen van de Begroting 2018.

De middelen voor arbeidskosten bestaan uit:

  1. loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
  2. loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten;
  3. kosten voor de inhuur van externen.

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel zijn voor de arbeidskosten de beginstand, mutaties en eindstand voor het jaar 2018 opgenomen.

Tabel: totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving
(bedragen x 1 mln)

Begroting 2018

Mutaties VJN

Na VJN 2018

A. Loonkosten formatie

112,7

2,7

115,4

B. Loonkosten M voor P

4,9

0

4,9

C. Kosten voor inhuur van externen

17,3

0,2

17,5

Totaal arbeidskosten

134,9

2,9

137,8

Percentage inhuur

12,8%

12,7%

Toelichting op de onderdelen van de arbeidskosten

A. Arbeidskosten, onderdeel loonkosten voor de formatie

De mutatie in de loonkosten wordt verklaard vanuit de navolgende oorzaken:

Stijging werkgeverslasten met 1,44%
De stijging van de werkgeverslasten van 1,44% leidt tot een toename van de vaste loonkosten met € 1,6 mln. Met de Begroting 2018 was een stijging van de pensioenlasten reeds voorzien. Hiertoe was een bedrag van € 0,9 mln opgenomen ten laste van de algemene middelen. Met de voorjaarsnota wordt nu ook de stijging van de sociale lasten meegenomen. Het additionele bedrag van € 0,7 mln wordt ook gedekt vanuit de algemene middelen.

Structurele inzet materieel budget voor loonbudget
Binnen enkele afdelingen is materieel budget omgezet naar loonkostenbudget. Deze omzetting heeft een budget- neutraal effect en vindt plaats om de financiering van werkzaamheden met een structureel karakter te waarborgen.

Tabel: budget neutrale mutaties naar loonkosten

Afdeling

fte

Bedrag (x € 1 mln)

Omzetting van

Samenleving en Economie

6 fte

0,5

M voor P budget (B)

Ruimte, Wonen en Bodem

4 fte

0,47

M voor P budget (B)

Ontwikkeling en Grondzaken

5 fte

0,2 (halfjaar)

Externe inhuur (C)

Facilitaire Zaken

1 fte

0,06

Externe inhuur (C)

Financiën en Juridische Zaken

2 fte

0,16 (¾ jaar)

Externe inhuur (C)

Tabel: mutaties VJN loonkosten

Omschrijving
(bedragen x 1 mln)

2018

2019

2020

2021

2022

Formatie (fte)

18 fte

18 fte

18 fte

18 fte

18 fte

Vaste loonkosten

3

3,2

3,2

3,2

3,2

Variabele loonkosten

0

0

0

0

0

Gedifferentieerde loonkosten

0

0

0

0

0

Frictie personeel gerelateerde kosten

-0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

Totaal loonkostenbudget formatie

2,7

3,6

3,6

3,5

3,5

B. Arbeidskosten, onderdeel materiële budgetten voor personele inzet (M voor P)

Naast de omzetting van materieel budget voor loonkosten (zie onderdeel A) is vanuit de investeringsimpulsgelden materieel budget beschikbaar gesteld voor personele inzet.  

Inzet impulsgelden
Toename door inzet van kwaliteitsimpulsgelden binnen de afdeling Communicatie voor een bedrag van € 0,2 mln.

Omzetting materieel budget naar materieel budget voor personele inzet
Vanuit materieel budget zijn middelen omgezet voor personele inzet op de navolgende programma’s en/of projecten:

  • Provincie van Waarde         € 0,4 mln
  • Omgevingswet         € 0,3 mln
  • Project Energietransitie      € 0,1 mln

Omschrijving
(bedragen x 1 mln)

2018

2019

2020

2021

2022

Materieel budget voor personele inzet

0

-1

-1

-1

-1

C. Arbeidskosten, onderdeel externe inhuur

Naast de omzetting van materieel budget voor loonkosten (zie onderdeel A)  is vanuit de investeringsimpulsgelden budget beschikbaar gesteld voor externe inhuur.  

Inzet impulsgelden
Toename door inzet van investeringsimpulsgelden binnen de afdeling Samenleving en Economie voor een bedrag van € 0,6 mln.

Omschrijving
(bedragen x 1 mln)

2018

2019

2020

2021

2022

Materieel budget voor externe inhuur

0,2

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4