Doel 2

Doel 2: We zijn een aantrekkelijk en goed werkgever

Effectenindicator 2.1 : We zijn maatschappelijk betrokken en streven naar een divers personeelsbestand

Prestatie-indicator

Nulmeting

2018

2019

2020

2021

2.1.1

Aantal trainees

20

20

20

20

20

2.1.2

Aantal participatiebanen (in fte)

14

27

33

38

43

2.1.3

Aantal stageplaatsen

50

50

50

50

50

2.1.4

Aantal werkervaringsplaatsen (voor o.a. statushouders & mbo'ers)

12

25

32

42

50

2.1.5

Aantal uitwisselingen van personeel tussen mede-overheden

50

50

50

50

50

Toelichting

2.1.1 Aantal trainees

De provincie is een vergrijsde organisatie en mist hierdoor de kans de vruchten te plukken van een divers personeelsbestand. Met de opgave Maatschappelijk betrokken werkgeverschap wil de provincie de negatieve trend van vergrijzing doorbreken. Traineeprogramma’s spelen hierin een cruciale rol. Met het aanbieden van een traineeprogramma geeft de provincie elke twee jaar ruimte aan 12 jonge WO afgestudeerden om zich verder te ontplooien in de provinciale organisatie. Uitgangspunt voor deze indicator is dat er conform het Hoofdlijnenakkoord 2015 – 2019 gedurende deze collegeperiode tenminste twee concernbrede traineeprogramma’s worden gerealiseerd. Eind 2016 is een nieuw twee jaar durend traineeprogramma gestart dat ruimte biedt aan 12 jonge WO-ers. Doel van dit programma is tweeledig: met deze trainees een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van opgavegericht werken en hen na twee jaar te laten instromen op reguliere functies binnen onze organisatie. In september 2018 start een nieuwe groep van 12 WO-trainees. Daarnaast start dan ook een groep van 8 HBO-trainees en een groep van 4 trainees die in P4-verband rouleren.

2.1.2 Aantal participatiebanen

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Deze wet komt in plaats van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten. Met de Participatiewet wil de regering ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking, participanten genoemd, meedoen op de arbeidsmarkt. In tien jaar tijd moeten er 125.000 banen komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij overheid en bedrijfsleven. Een ‘baan’ bestaat uit 25,5 verloonde uren, ongeacht het aantal mensen dat dit werk uitvoert en de aard van de arbeidsrelatie. Mensen uit de doelgroep zijn opgenomen in het doelgroepregister van het UWV.

In IPO-verband is afgesproken dat PZH een jaarlijks toenemend aantal mensen uit de doelgroep aan het werk heeft, zodat uiteindelijk in 2023 een totaal van 54 extra banen bezet wordt door mensen uit de doelgroep.
Op dit moment, april 2018, zijn er 23,84 fte aan participatiebanen gecreëerd en voldoen we aan de verwachting in het kader van de banenafspraak.
Aandachtspunt is de quotumregeling: de sector overheid als geheel heeft de banenafspraak in 2017 niet gehaald waardoor het ministerie heeft besloten om een quotumregeling te activeren. Mocht de banenafspraak in 2018 opnieuw niet gehaald worden door de totale sector, dan zullen, conform deze quotumregeling, de inspanningen van iedere afzonderlijke organisaties getoetst worden. De provincie bereidt zich hier alvast op voor.

2.1.3 Aantal stageplaatsen

Er wordt geen bijstelling van de indicator verwacht.

2.1.4 Aantal werkervaringsplaatsen (voor o.a. statushouders & mbo-ers)

Er wordt geen bijstelling van de indicator verwacht.

 2.1.5 Aantal uitwisselingen van personeel tussen mede-overheden

Er wordt geen bijstelling van de indicator verwacht.

Effectenindicator 2.2 : We doen onderzoek naar en werken actief aan het werkgeversmerk 'provincie Zuid-Holland' bij werkzoekenden en personeel

Prestatie-indicator

Nulmeting

2018

2019

2020

2021

2.2.1

Rapportcijfer beste werkgever / werkplezier

6,7

7,0

-

7,3

-

 2.2.1 Rapportcijfer beste werkgever / werkplezier

In het Hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat de provincie ambieert een aantrekkelijke werkgever te zijn. De aantrekkelijkheid als werkgever kan onder andere afgeleid worden uit een werkbelevingsonderzoek. Dit onderzoek wordt bij veel Nederlandse organisaties gedaan waardoor benchmarking van de resultaten mogelijk wordt. Het onderzoek levert een score ‘beste werkgever’ op : Deze score uitgedrukt in een rapportcijfer geeft aan hoe de provincie presteert als werkgever. In deze opgave is aandacht voor verbetering van de dienstverlening van de werkgever om het werkplezier te vergroten en inspanningen worden verricht om de medewerkers zich bewust te laten zijn in hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het werkplezier. Een nieuwe meting in het kader van beste werkgever staat in 2018 gepland.
Daarnaast wordt er in de opgave Arbeidsmarktcommunicatie werk gemaakt van een betere profilering van de provincie Zuid-Holland als aantrekkelijk en maatschappelijk betrokken werkgever voor zowel werkzoekende als medewerkers van de provincie. Met onder meer de ‘Stel je voor…’ –campagne en deelname aan de Nationale Carrièrebeurs, vergroten we de zichtbaarheid en vindbaarheid van de provincie als werkgever op de arbeidsmarkt.