Toelichting A: Verwerking jaarrekening

Onderdeel van de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2018 betreft het bestemmen van middelen waarvoor in 2017 of eerder wel juridische verplichtingen zijn aangegaan of bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar die nog niet tot uitvoering zijn gebracht.

Beklemming geldt voor de decentralisatie-uitkeringen uit de September- en Decembercirculaire en het gesloten systeem voor groen en mobiliteit conform het Hoofdlijnenakkoord. Om de intensiveringsmiddelen van het Hoofdlijnenakkoord deze collegeperiode beschikbaar te houden zijn deze ook als beklemming opgenomen in de jaarrekening.

Om deze redenen is in de Jaarstukken 2017 gemeld dat € 20 mln van het rekeningresultaat 2017 al een bestemming heeft. Bij deze voorjaarsnota wordt op deze middelen weer een beroep gedaan. Per saldo wordt er vanuit de jaarrekening een bedrag van € 10,2 mln aan de financiële ruimte toegevoegd.