5. Energietransitie

De verkenning richt zich op de vraag hoe een toekomstbestendige energieinfrastructuur/systeem er voor Zuid-Holland uitziet en wat daarbij nodig is aan instrumenten en middelen om daar te komen.
De verkenning raakt alle vijf aandachtsgebieden uit de energieagenda Watt Anders (Gebouwde omgeving, Industrie, Glastuinbouw, Mobiliteit en infrastructuur en Productie van duurzame energie), die naar verwachting steeds meer met elkaar verbonden gaan raken.

De extra middelen die bij Voorjaarsnota 2018 beschikbaar gesteld worden zijn voor:

  1. Nadere verkenningen naar benodigde (investeringen in) infrastructuur voor energiedragers, zoals (gelijkstroom) elektriciteit, stoom, warmte, CO2, waterstof, etc. t.b.v. energie-efficiency, besparing en circulariteit. Zuid-Holland kan hier verschil maken door te verbinden en mee te investeren.

Onderdeel hiervan is het versterkt inzetten op:

  1. De transitie van het Haven Industrieel Complex: wat is de lange termijn visie en inzet van de provincie Zuid-Holland om tot een transitie van het HIC te komen op gebied van grondstoffen en energiegebruik?
  2. Hoe kan in Zuid-Holland de energietransitie naar duurzame transport en energiedragers gestimuleerd worden. Wat voor systemen en instrumenten helpen vervoerbedrijven, vlooteigenaren, aannemerij, maritieme sector, innovators m.b.t. brandstoffen etc.?
  3. Welke financiële instrumenten kunnen op regionaal niveau ingezet worden om de energietransitie te stimuleren.

Concluderend, als we bezien waar we als provincie het verschil kunnen maken èn nog onvoldoende op inzetten, dan betreft dat verkenning naar doorontwikkeling van infrastructuur en bijbehorende ICT/blockchaintechnologie voor energiedragers, vraagsturing, conversie- en opslagvormen en bijbehorende verdienmodellen, als verzamelterm aangeduid met het zogenaamde Smart Multi Carrier Grid (SMCG)
Onderzoeks- en uitwerkingsopgaven betreffen verschillende locaties, onder meer doorontwikkeling van de smart energy hub Maasvlakte II en Goeree-Overflakkee, smart energy hub Bleizo en EnergieRijk Den Haag.