4. Duurzame landbouw

In het kader van het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw en de Uitvoeringsagenda uit 2016 zijn strategische verkenningen op dit thema in uitvoering. Bij Voorjaarsnota 2018 zijn geen extra middelen nodig voor dit programma: financiering verloopt grotendeels vanuit het 3e EU-Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en de middelen uit de Uitvoeringsagenda, de Voortgangsrapportage Groen en de Begroting 2018. Doel is te komen tot duurzame innovaties die bijdragen aan de transitiepaden zoals genoemd in het Ambitiedocument. Ervaringen en resultaten uit maatschappelijke initiatieven in de vorm van proeftuinen zijn leidend. Het InnovatieNetwerk Voedselfamilies Zuid-Holland ondersteunt deze eerste fase van de transitie naar duurzame landbouw. Op basis van de ervaringen volgen investeringsvoorstellen om de transitiepaden verder uit te werken en te onderzoeken. Dit gebeurt in de loop van 2018-2019. Hierbij wordt aangesloten bij de motie Oogstmarkt en initiatieven uit PS over circulaire landbouw.